முத்தமிழ் அறிவாலயம் ஒஸ்லோ மற்றும் தமிழ் அறிவாலயம் அஸ்கர் பாரும் இணைந்து நடாத்திய உள்ளகப்போட்டிகள் மிகவும் சிறப்பாக நடந்தேறியது. மிகப்பலர் இம்முறை இணைந்து கொண்டது சிறப்பு