முத்தமிழ் அறிவாலயத்தில் பண்டமிக்காலத்துக்கு ஏற்ப 16.10.2021
வாணிவிழா கொண்டாடப்பட்டது என்பதனை மகிழ்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

.