படத்தின் மேல் அழுத்தவும்

20 இற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுடனும் 150 இற்கு மேற்பட்ட மாணவர்களுடனும் 30 வருடத்தை முத்தமிழ் அறிவாலயம் நிறைவு செய்கிறது

6735
மாணவர்கள்
20
கற்கை நெறிகள்
20
ஆசிரியர்கள்
35
சாதனைகள்