நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

தயா

நிர்வாகத்தலைவர் கல்விக்குழு பொறுப்பாளர்

விவேக்

உப நிர்வாகத்தலைவர் தொழில்நுட்பப் பொறுப்பாளர்