கரப்பந்தாட்டப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இல்லங்களின் விபரங்கள்

  • image
முதலாம் இடம் பாரதி (B3)
இரண்டாம் இடம் வள்ளுவன் (V2)
மூன்றாம் இடம் கம்பன் (K5)

Leave us a Comment